Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Spikes Blocks Serves Total
1 2 Ting Zhu 77 6 3 86
2 12 Yingying Li 30 0 3 33
3 6 Xiangyu Gong 23 5 2 30
4 1 Xinyue Yuan 18 8 2 28
5 17 Ni Yan 19 6 0 25
6 10 Xiaotong Liu 19 3 1 23
7 25 Mingyuan Hu 10 0 0 10
8 8 Chunlei Zeng 5 2 0 7
9 16 Xia Ding 3 1 1 5
10 13 Linyu Diao 0 2 0 2
Total for tournament 204 33 12 249
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 2 Ting Zhu 77 16 76 169 45.56
2 1 Xinyue Yuan 18 5 25 48
3 5 Yi Gao 0 0 2 2
4 6 Xiangyu Gong 23 6 34 63
5 8 Chunlei Zeng 5 4 11 20
6 10 Xiaotong Liu 19 11 27 57
7 12 Yingying Li 30 10 31 71
8 13 Linyu Diao 0 0 2 2
9 15 Li Lin 0 0 11 11
10 16 Xia Ding 3 0 5 8
11 17 Ni Yan 19 2 22 43
12 18 Mengjie Wang 0 0 2 2
13 25 Mingyuan Hu 10 1 10 21
Total for tournament 204 55 258 517 45.56
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 1 Xinyue Yuan 8 18 10 36 0.56
2 2 Ting Zhu 6 11 10 27 0.43
3 17 Ni Yan 6 18 25 49 0.43
4 6 Xiangyu Gong 5 7 13 25 0.36
5 10 Xiaotong Liu 3 7 10 20 0.21
6 8 Chunlei Zeng 2 1 3 6 0.14
7 13 Linyu Diao 2 3 4 9 0.14
8 16 Xia Ding 1 13 12 26 0.07
9 3 Fangxu Yang 0 1 0 1
10 5 Yi Gao 0 1 0 1
11 12 Yingying Li 0 3 3 6
12 25 Mingyuan Hu 0 5 11 16
Total for tournament 33 88 101 222 0.29
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 2 Ting Zhu 3 2 44 49 0.21
2 12 Yingying Li 3 5 26 34 0.21
3 1 Xinyue Yuan 2 5 32 39 0.14
4 6 Xiangyu Gong 2 2 40 44 0.14
5 10 Xiaotong Liu 1 3 27 31 0.07
6 16 Xia Ding 1 2 37 40 0.07
7 3 Fangxu Yang 0 0 1 1
8 5 Yi Gao 0 0 2 2
9 8 Chunlei Zeng 0 0 9 9
10 13 Linyu Diao 0 1 9 10
11 17 Ni Yan 0 3 43 46
12 25 Mingyuan Hu 0 1 13 14
Total for tournament 12 24 283 319 0.14
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 16 Xia Ding 276 1 2 279 19.71
2 13 Linyu Diao 85 0 4 89 6.07
3 15 Li Lin 29 0 3 32 2.06
4 1 Xinyue Yuan 11 0 1 12 0.79
5 6 Xiangyu Gong 11 0 1 12 0.79
6 17 Ni Yan 11 0 1 12 0.79
7 2 Ting Zhu 6 0 1 7 0.43
8 10 Xiaotong Liu 5 0 4 9 0.36
9 12 Yingying Li 4 0 0 4 0.28
10 25 Mingyuan Hu 4 0 1 5 0.28
11 5 Yi Gao 3 0 0 3 0.21
12 8 Chunlei Zeng 3 0 1 4 0.21
13 18 Mengjie Wang 3 0 0 3 0.21
Total for tournament 451 1 19 471 2.48
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 2 Ting Zhu 37 0 20 57 2.64
2 6 Xiangyu Gong 26 0 22 48 1.86
3 10 Xiaotong Liu 23 1 7 31 1.64
4 16 Xia Ding 21 0 14 35 1.50
5 15 Li Lin 16 0 20 36 1.13
6 13 Linyu Diao 10 0 12 22 0.71
7 12 Yingying Li 8 0 8 16 0.56
8 1 Xinyue Yuan 5 0 1 6 0.36
9 8 Chunlei Zeng 5 0 4 9 0.36
10 18 Mengjie Wang 3 0 6 9 0.21
11 5 Yi Gao 1 0 0 1 0.07
12 17 Ni Yan 1 0 9 10 0.07
13 25 Mingyuan Hu 1 0 3 4 0.07
Total for tournament 157 1 126 284 0.86
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 10 Xiaotong Liu 18 3 42 63 23.81
2 2 Ting Zhu 20 4 69 93 17.20
3 3 Fangxu Yang 0 0 1 1
4 6 Xiangyu Gong 10 6 41 57
5 8 Chunlei Zeng 5 0 10 15
6 12 Yingying Li 1 2 11 14
7 15 Li Lin 16 3 25 44
8 17 Ni Yan 0 0 1 1
9 18 Mengjie Wang 1 0 2 3
Total for tournament 71 18 202 291 20.51