Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 15 Victor Poletaev 120 16 14 150
2 18 Egor Kliuka 84 12 20 116
3 20 Ilyas Kurkaev 73 18 6 97
4 7 Dmitry Volkov 60 14 8 82
5 9 Ivan Iakovlev 35 17 6 58
6 14 Yaroslav Podlesnykh 46 3 6 55
7 4 Denis Zemchenok 36 2 3 41
8 11 Igor Philippov 22 14 3 39
9 10 Fedor Voronkov 30 1 1 32
10 24 Igor Kobzar 19 7 5 31
11 3 Dmitry Kovalev 4 9 2 15
12 2 Ilia Vlasov 6 1 0 7
13 8 Anton Semyshev 2 0 1 3
Total for tournament 537 114 75 726
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 15 Victor Poletaev 120 37 65 222 54.05
2 18 Egor Kliuka 84 31 62 177 47.46
3 2 Ilia Vlasov 6 3 4 13
4 3 Dmitry Kovalev 4 2 5 11
5 4 Denis Zemchenok 36 10 32 78
6 7 Dmitry Volkov 60 29 49 138
7 8 Anton Semyshev 2 2 2 6
8 9 Ivan Iakovlev 35 6 16 57
9 10 Fedor Voronkov 30 12 19 61
10 11 Igor Philippov 22 3 10 35
11 14 Yaroslav Podlesnykh 46 18 26 90
12 20 Ilyas Kurkaev 73 15 32 120
13 24 Igor Kobzar 19 3 6 28
Total for tournament 537 171 328 1036 0.51
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 20 Ilyas Kurkaev 18 53 36 107 0.42
2 9 Ivan Iakovlev 17 36 20 73 0.40
3 15 Victor Poletaev 16 15 17 48 0.37
4 7 Dmitry Volkov 14 19 10 43 0.33
5 11 Igor Philippov 14 24 22 60 0.33
6 18 Egor Kliuka 12 25 6 43 0.28
7 3 Dmitry Kovalev 9 10 8 27 0.21
8 24 Igor Kobzar 7 25 21 53 0.16
9 14 Yaroslav Podlesnykh 3 15 3 21 0.07
10 4 Denis Zemchenok 2 15 10 27 0.05
11 2 Ilia Vlasov 1 7 3 11 0.02
12 10 Fedor Voronkov 1 7 4 12 0.02
13 8 Anton Semyshev 0 4 0 4
Total for tournament 114 255 160 529
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 18 Egor Kliuka 20 28 76 124 0.47
2 15 Victor Poletaev 14 41 72 127 0.33
3 7 Dmitry Volkov 8 18 75 101 0.19
4 9 Ivan Iakovlev 6 16 67 89 0.14
5 14 Yaroslav Podlesnykh 6 17 44 67 0.14
6 20 Ilyas Kurkaev 6 22 122 150 0.14
7 24 Igor Kobzar 5 26 95 126 0.12
8 4 Denis Zemchenok 3 11 28 42 0.07
9 11 Igor Philippov 3 12 66 81 0.07
10 3 Dmitry Kovalev 2 6 40 48 0.05
11 8 Anton Semyshev 1 2 6 9 0.02
12 10 Fedor Voronkov 1 14 29 44 0.02
13 2 Ilia Vlasov 0 2 8 10
Total for tournament 75 215 728 1018
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 24 Igor Kobzar 105 2 536 643 2.44
2 3 Dmitry Kovalev 38 1 208 247 0.88
3 2 Ilia Vlasov 0 0 1 1
4 4 Denis Zemchenok 0 0 4 4
5 7 Dmitry Volkov 0 0 6 6
6 9 Ivan Iakovlev 0 0 4 4
7 10 Fedor Voronkov 0 0 6 6
8 11 Igor Philippov 0 0 8 8
9 14 Yaroslav Podlesnykh 0 1 2 3
10 15 Victor Poletaev 0 2 11 13
11 18 Egor Kliuka 0 0 17 17
12 20 Ilyas Kurkaev 0 1 3 4
13 22 Roman Martynyuk 0 0 1 1
14 27 Valentin Golubev 0 0 56 56
Total for tournament 143 7 863 1013 0.02
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 27 Valentin Golubev 74 24 15 113 1.72
2 18 Egor Kliuka 36 8 9 53 0.84
3 15 Victor Poletaev 27 4 6 37 0.63
4 24 Igor Kobzar 27 6 15 48 0.63
5 7 Dmitry Volkov 20 6 9 35 0.47
6 3 Dmitry Kovalev 12 2 7 21 0.28
7 4 Denis Zemchenok 12 4 2 18 0.28
8 10 Fedor Voronkov 11 4 3 18 0.26
9 14 Yaroslav Podlesnykh 11 6 3 20 0.26
10 9 Ivan Iakovlev 6 5 3 14 0.14
11 20 Ilyas Kurkaev 6 5 6 17 0.14
12 11 Igor Philippov 5 3 2 10 0.12
13 22 Roman Martynyuk 1 2 1 4 0.02
14 2 Ilia Vlasov 0 2 0 2
Total for tournament 248 81 81 410 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 27 Valentin Golubev 45 14 147 206 15.05
2 2 Ilia Vlasov 0 1 0 1
3 4 Denis Zemchenok 0 1 1 2
4 7 Dmitry Volkov 36 6 87 129
5 8 Anton Semyshev 1 2 13 16
6 9 Ivan Iakovlev 2 0 2 4
7 10 Fedor Voronkov 28 4 69 101
8 11 Igor Philippov 1 0 6 7
9 14 Yaroslav Podlesnykh 15 7 98 120
10 18 Egor Kliuka 44 7 78 129
11 20 Ilyas Kurkaev 1 2 0 3
12 22 Roman Martynyuk 4 2 23 29
13 24 Igor Kobzar 0 0 6 6
Total for tournament 177 46 530 753 0.15